Noile coduri

Bunt Hosting

Codul International de Management

Organizatia Maritima Internationala


Codul International de Management

din 04/11/1993
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 107 din 30/05/1997

pentru exploatarea in siguranta a navelor si prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.)*)
___________
*) Traducere.

Prevederi referitoare la managementul sigurantei si prevenirea poluarii
- anexa la Rezolutia A 741 (18), adoptata la 4 noiembrie 1993 -

PREAMBUL

1. Scopul acestui cod este de a prevedea o norma internationala de management pentru exploatarea in siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii.
2. Adunarea a adoptat Rezolutia A 443 (XI), prin care a invitat toate guvernele sa ia masurile necesare pentru protectia comandantului navei in exercitarea corespunzatoare a responsabilitatilor sale referitoare la siguranta maritima si protectia mediului marin.
3. Adunarea a adoptat, de asemenea, Rezolutia A 680 (17), prin care a recunoscut din nou necesitatea unei organizari corespunzatoare a managementului, care sa permita satisfacerea necesitatii ca personalul navigat sa poata asigura si mentine un nivel ridicat al sigurantei si protectiei mediului ambiant.
4. Recunoscand ca nu exista companii de navigatie sau armatori identici si faptul ca navele sunt exploatate in conditii foarte diverse, codul se bazeaza pe principii si obiective generale.
5. Codul este formulat in termeni generali, in scopul de a avea o aplicare larga. Este evident ca nivelurile diferite de management, fie ca sunt aplicate la bordul navei, fie la tarm, vor cere niveluri diferite de cunoastere a elementelor specificate in cod.
6. Conditia fundamentala a unui bun management al sigurantei este angajarea de cel mai inalt nivel. In problemele de siguranta si de prevenire a poluarii, rezultatul final este determinat de angajarea, competenta, atitudinea si motivatia indivizilor de la toate nivelurile.

1. Dispozitii generale

1.1. Definitii

1.1.1. Codul international de management al sigurantei (Codul I.S.M.) inseamna Codul international de management pentru exploatarea in siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii, sub forma adoptata de catre Adunare, asa cum ar putea fi modificat de catre Organizatie.
1.1.2. Companie inseamna proprietarul navei sau oricare alta organizatie sau persoana, cum ar fi managerul sau agentul de inchiriere in regim de bareboat, care si-a asumat raspunderea pentru operarea navei de la proprietar si a acceptat sa se achite de toate sarcinile si responsabilitatile impuse prin cod.
1.1.3. Administratie inseamna guvernul statului al carui pavilion nava a fost autorizata sa-l arboreze.

1.2. Obiective

1.2.1. Obiectivele codului sunt garantarea sigurantei pe mare, prevenirea vatamarilor corporale sau pierderea de vieti omenesti si evitarea deteriorarii mediului, in mod deosebit a mediului marin si a proprietatii.
1.2.2. Obiectivele companiei in domeniul managementului sigurantei trebuie sa fie, intre altele, urmatoarele:
(1) asigurarea unor practici sigure in exploatarea navei si a unei ambiante de lucru fara pericole;
(2) stabilirea de masuri de siguranta impotriva tuturor riscurilor identificate; si
(3) imbunatatirea continua a competentei personalului de la tarm si de la bordul navelor in ceea ce priveste managementul sigurantei, inclusiv pregatirea acestui personal pentru situatii de urgenta, cu referire atat la siguranta, cat si la protectia mediului marin.
1.2.3. Sistemul de management trebuie sa asigure:
(1) respectarea regulilor si reglementarilor obligatorii; si
(2) luarea in considerare a codurilor aplicabile, a liniilor directoare si a standardelor recomandate de Organizatie, administratii, societati de clasificare si de organizatii din sectorul maritim.

1.3. Aplicare

Prevederile acestui cod pot fi aplicate tuturor navelor.

1.4. Prevederi functionale pentru sistemul de management al sigurantei

Fiecare companie trebuie sa elaboreze, sa puna in aplicare si sa mentina un sistem de management al sigurantei care sa includa urmatoarele cerinte functionale:
(1) o politica in domeniul sigurantei si protectiei mediului;
(2) instructiuni si proceduri pentru asigurarea exploatarii in siguranta a navelor si a protectiei mediului marin in conformitate cu reglementarile internationale relevante si cu legislatia statului de pavilion;
(3) niveluri de autoritate definite si linii de comunicatie care sa permita comunicarea intre membrii personalului de la bord si intre acestia si personalul de la tarm;
(4) proceduri pentru raportarea accidentelor si a nonconformitatilor fata de prevederile acestui cod;
(5) proceduri de pregatire si de interventie pentru a face fata situatiilor de urgenta;
(6) proceduri pentru audituri interne si de control al managementului.

2. Politica in domeniul sigurantei si protectiei mediului

2.1. Compania trebuie sa stabileasca o politica in domeniul sigurantei si al protectiei mediului care sa prezinte modul de realizare a obiectivelor mentionate in paragraful 1.2.
2.2. Compania trebuie sa asigure punerea in aplicare si mentinerea acestei politici la toate nivelurile organizatorice, atat la bordul navelor, cat si la tarm.

3. Responsabilitatile si autoritatea companiei

3.1. In cazul in care entitatea responsabila pentru exploatarea navei este diferita de armator, armatorul trebuie sa transmita administratiei numele complet si detaliile acestei entitati.
3.2. Compania trebuie sa defineasca si sa stabileasca, in scris, responsabilitatea, autoritatea si relatiile reciproce dintre toate persoanele insarcinate cu conducerea, executarea si verificarea activitatilor legate de siguranta si de prevenirea poluarii sau avand incidenta asupra lor.
3.3. Compania raspunde de asigurarea resurselor adecvate si a suportului corespunzator de la tarm, in scopul de a permite persoanei sau persoanelor desemnate sa-si indeplineasca functiile lor.

4. Persoana desemnata (persoanele desemnate)

Pentru garantarea exploatarii in siguranta a fiecarei nave si pentru asigurarea legaturii dintre companie si persoanele de la bord, fiecare companie trebuie sa desemneze, dupa caz, o persoana sau mai multe persoane de la tarm, care sa aiba acces direct la nivelul cel mai inalt al conducerii. Responsabilitatea si autoritatea persoanei sau a persoanelor desemnate trebuie sa includa supravegherea aspectelor de exploatare a fiecarei nave, legate de siguranta si de prevenirea poluarii si sa asigure alocarea resurselor adecvate si a suportului corespunzator de la tarm, in functie de necesitati.

5. Responsabilitatile si autoritatea comandantului

5.1. Compania trebuie sa defineasca in mod clar si sa stabileasca, in scris, responsabilitatea comandantului cu privire la:
(1) punerea in aplicare a politicii companiei in domeniul sigurantei si al protectiei mediului;
(2) motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici;
(3) intocmirea ordinelor si instructiunilor corespunzatoare in mod clar si simplu;
(4) verificarea respectarii cerintelor specifice; si
(5) analizarea sistemului de management al sigurantei si raportarea deficientelor acestuia directiunii de la tarm.
5.2. Compania trebuie sa se asigure ca sistemul de management al sigurantei, in vigoare la bordul navei, subliniaza in mod expres autoritatea comandantului. Compania trebuie sa precizeze in sistemul de management al sigurantei ca autoritatea suprema apartine comandantului si ca el are responsabilitatea de a lua decizii referitoare la siguranta si la prevenirea poluarii si de a cere asistenta companiei, daca aceasta este necesara.

6. Resurse si personal

6.1. Compania trebuie sa se asigure, in privinta comandantului, ca acesta:
(1) detine calificarea necesara pentru comanda navei;
(2) cunoaste perfect sistemul de management al sigurantei companiei; si
(3) beneficiaza de sprijinul necesar pentru executarea in siguranta a sarcinilor sale.
6.2. Compania trebuie sa se asigure ca fiecare nava dispune de un personal navigant calificat si brevetat, avand aptitudinile, din punct de vedere medical, cerute de prescriptiile internationale si nationale relevante.
6.3. Compania trebuie sa stabileasca proceduri, cu scopul de a se asigura ca personalul nou si personalul transferat in functii noi, legate de siguranta si de protectia mediului, primesc instructajul necesar pentru executarea sarcinilor lor.
Instructiunile care sunt esential a fi date inainte de imbarcare trebuie identificate, stabilite in scris si transmise.
6.4. Compania trebuie sa se asigure ca intreg personalul care este implicat in cadrul sistemului de management al sigurantei companiei are un nivel adecvat de intelegere a regulilor, reglementarilor, codurilor si liniilor directoare pertinente.
6.5. Compania trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri care sa permita identificarea oricarei instruiri ce poate fi necesara pentru punerea in aplicare a sistemului de management al sigurantei si sa se asigure ca aceasta instruire este efectuata de intreg personalul implicat.
6.6. Compania trebuie sa stabileasca proceduri care sa asigure ca personalul navei primeste informatiile relevante privind sistemul de management al sigurantei in limba de lucru sau in limbile intelese de acesta.
6.7. Compania trebuie sa se asigure ca membrii personalului navei sunt capabili sa comunice eficient intre ei la executarea sarcinilor legate de sistemul de management al sigurantei.

7. Elaborarea planurilor pentru operatiunile de la bordul navei

Compania trebuie sa stabileasca procedurile de intocmire de planuri si instructiuni pentru operatiunile principale la bordul navei privind siguranta navei si prevenirea poluarii. Diferitele sarcini implicate de aceasta trebuie definite si repartizate unui personal calificat.

8. Pregatirea pentru situatii de urgenta

8.1. Compania trebuie sa stabileasca proceduri pentru identificarea si descrierea situatiilor de urgenta ce pot surveni la bordul navelor, precum si masurile ce trebuie luate pentru a face fata acestora.
8.2. Compania trebuie sa stabileasca programe de exercitii de pregatire a masurilor ce trebuie luate in caz de urgenta.
8.3. Sistemul de management al sigurantei trebuie sa prevada masuri adecvate care sa asigure ca prin modul sau de organizare compania este capabila sa faca fata, in orice moment, la pericolele, accidentele si situatiile de urgenta ce ar putea surveni la navele sale.

9. Raportarea si analiza nonconformitatilor, a accidentelor
si a situatiilor potential periculoase

9.1. Sistemul de management al sigurantei trebuie sa includa proceduri care sa asigure ca nonconformitatile, accidentele si situatiile potential periculoase sunt raportate companiei si ca sunt cercetate si analizate in scopul imbunatatirii sigurantei si prevenirii poluarii.
9.2. Compania trebuie sa stabileasca proceduri pentru punerea in aplicare a masurilor corective.

10. Intretinerea navei si a echipamentelor sale

10.1. Compania trebuie sa stabileasca proceduri care sa asigure ca nava este mentinuta intr-o stare conforma cu prevederile regulilor si reglementarilor pertinente, precum si cu cerintele suplimentare care pot fi stabilite de catre companie.
10.2. Pentru indeplinirea acestor cerinte, compania trebuie sa se asigure ca:
(1) inspectiile sunt efectuate la intervale corespunzatoare;
(2) orice nonconformitate este raportata impreuna cu indicarea cauzei posibile, daca aceasta este cunoscuta;
(3) sunt luate masurile corective corespunzatoare; si
(4) aceste activitati sunt consemnate intr-un registru.
10.3. Compania trebuie sa stabileasca, in cadrul sistemului de management al sigurantei, proceduri pentru identificarea echipamentelor si a instalatiilor tehnice a caror defectare brusca in exploatare poate cauza situatii periculoase. Sistemul de management al sigurantei trebuie sa prevada masuri specifice, in scopul cresterii fiabilitatii echipamentelor sau a instalatiilor respective. Aceste masuri trebuie sa includa incercarea, la intervale regulate, a dispozitivelor si a echipamentelor de rezerva sau a instalatiilor tehnice care nu sunt folosite in permanenta.
10.4 Inspectiile mentionate la paragraful 10.2, precum si masurile la care se refera paragraful 10.3 trebuie sa fie integrate in programul de intretinere curenta a navei.

11. Documentatii

11.1. Compania trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru controlul tuturor documentelor si al datelor care se refera la sistemul de management al sigurantei.
11.2. Compania trebuie sa se asigure ca:
(1) documentele valabile sunt disponibile in toate locurile relevante;
(2) modificarile aduse acestor documente sunt examinate si aprobate de catre personalul autorizat; si
(3) documentele expirate sunt retrase prompt.
11.3. Documentele folosite la descrierea si la punerea in aplicare a sistemului de management al sigurantei pot constitui obiectul Manualului de management al sigurantei.
Aceste documente trebuie pastrate in forma considerata de companie ca fiind cea mai eficienta. Fiecare nava trebuie sa aiba la bord toate documentele relevante privind nava.

12. Verificarea, examinarea si evaluarea, efectuate de catre companie

12.1. Compania trebuie sa efectueze audituri interne, pentru a verifica daca activitatile legate de siguranta si de prevenirea poluarii sunt in conformitate cu sistemul de management al sigurantei.
12.2. Compania trebuie sa evalueze periodic eficienta sistemului de management al sigurantei si, daca este necesar, va revizui sistemul in conformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit.
12.3. Auditurile si eventualele actiuni corective trebuie efectuate in conformitate cu procedurile stabilite.
12.4. Personalul care efectueaza auditul nu trebuie sa faca parte din sectoarele auditate, cu exceptia cazului in care aceasta nu este posibila din considerente ce tin de marimea si natura companiei.
12.5. Rezultatele auditurilor si ale revizuirilor trebuie aduse la cunostinta intregului personal care are responsabilitati in sectorul respectiv.
12.6. Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie sa ia imediat masurile corective necesare pentru remedierea deficientelor constatate.

13. Certificare, verificare si control

13.1. Nava trebuie sa fie exploatata de o companie careia i s-a eliberat un document de conformitate pentru tipul respectiv de nava.
13.2. Un document de conformitate trebuie sa fie eliberat pentru fiecare companie care indeplineste cerintele Codului I.S.M. de catre administratie, de catre o organizatie recunoscuta de administratie sau de catre guvernul tarii care actioneaza in numele administratiei, in care compania a decis sa-si desfasoare activitatea. Acest document trebuie acceptat ca o dovada ca compania este capabila sa satisfaca cerintele codului.
13.3. Un exemplar al acestui document trebuie pastrat la bord pentru ca, la cerere, comandantul sa-l poata prezenta in vederea verificarii de catre administratie sau de catre organizatia recunoscuta de catre aceasta.
13.4. Un certificat, denumit certificat de management al sigurantei, trebuie eliberat unei nave de catre administratie sau de catre o organizatie recunoscuta de administratie.
La eliberarea certificatului, administratia trebuie sa verifice daca managementul companiei si managementul la bordul navei sunt in conformitate cu sistemul de management al sigurantei aprobat.
13.5. Administratia sau o organizatie recunoscuta de administratie trebuie sa verifice periodic functionarea corespunzatoare a sistemului de management al sigurantei navei, asa cum a fost aprobat.